Igor Starkov

ural

Verkhny Ufalei, Chelyabinsk Region, 2009<br />
Verkhny Ufalei, Chelyabinsk Region, 2009
Verkhny Ufalei, Chelyabinsk Region, 2009
Verkhny Ufalei, Chelyabinsk Region, 2009
Verkhny Ufalei, Chelyabinsk Region, 2009
Verkhny Ufalei, Chelyabinsk Region, 2009
Verkhny Ufalei, Chelyabinsk Region, 2009
Verkhny Ufalei, Chelyabinsk Region, 2009
Verkhny Ufalei, Chelyabinsk Region, 2009
Verkhny Ufalei, Chelyabinsk Region, 2009
Verkhny Ufalei, Chelyabinsk Region, 2009
Verkhny Ufalei, Chelyabinsk Region, 2009
Verkhny Ufalei, Chelyabinsk Region, 2009
Magnitogorsk, Chelyabinsk Region, 2009<br />
Magnitogorsk, Chelyabinsk Region, 2009<br />
Magnitogorsk, Chelyabinsk Region, 2009
Magnitogorsk, Chelyabinsk Region, 2009
Magnitogorsk, Chelyabinsk Region, 2009
Magnitogorsk, Chelyabinsk Region, 2009
Magnitogorsk, Chelyabinsk Region, 2009
Magnitogorsk, Chelyabinsk Region, 2009
Magnitogorsk, Chelyabinsk Region, 2009
Magnitogorsk, Chelyabinsk Region, 2009
Magnitogorsk, Chelyabinsk Region, 2009