Igor Starkov

chechnya

next
Vinogradnoe village, Chechnya, 2008